Label C

Vanaf januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk, niet de huurder. Wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en hem aansporen om maatregelen te nemen.

Uit onderzoek blijkt echter dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998 nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wél voldoen aan de label C-eis. Gouda telt (op basis van data van onder andere RVO, het kadaster en het BAG) nog 168 kantoorgebouwen zonder (geldig) label. De ODMH heeft deze bedrijven een brief gestuurd en belt ze nu na om ze te informeren. Geen brief of telefoontje ontvangen? Neem dan contact op met de ODMH via energie@odmh.nl of 088 – 54 50 000.

Op de website van RVO leest u meer over de regels (en uitzonderingen) omtrent Label C.

Bestuursakkoord 2022-2026

Verdere impuls voor verduurzaming

Het nieuwe bestuursakkoord op hoofdlijnen, ‘Geef Gouda door’, is bekendgemaakt. Hoe gaat het Goudse bestuur de komende periode de duurzaamheidsambities verder invullen? De ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, blijft in elk geval staan. Er komen extra financiële middelen voor de verduurzaming van huizen en gebouwen: voor isolatie, energiebesparing en het ontzorgen van inwoners en bedrijven. De gemeentelijke organisatie om de energietransitie te versnellen wordt uitgebreid, en er wordt extra geïnvesteerd in het verduurzamen van het gemeentelijk onroerend goed (doel: 55% verduurzaamd in 2030).

Intensievere samenwerking gemeente en DPG

Ook de inspanningen op het gebied van groen worden verdubbeld. Er wordt ingezet op meer maatregelen voor klimaatadaptatie om zowel hittestress als wateroverlast tegen te gaan door meer (biodivers) groen in de stad. Verder spreekt het akkoord zich uit om in samenwerking met ondernemers volle kracht in te zetten op de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen in Gouda. DPG neemt die uitnodiging tot intensievere samenwerking met plezier aan!

De Susties winnen ontwerpwedstrijd Duurzame Stad


Donderdag 2 juni was de finale van de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad. Leerlingen van GSG Leo Vroman en het Driestarcollege verdedigden hun ontwerpen. Een jury van deskundigen, waaronder Gert Olbertijn van Duurzaamheidsplatform Gouda, stelde vragen en ook de leerlingen legden elkaar het vuur aan de schenen.

10 keer georganiseerd

Vijf scholen startten in februari met dit project samen met stichting Duurzame Stad. Uiteindelijk waren er nog twee scholen in de finale. De opdracht was: Maak een duurzaam ontwerp voor een van de wijken in Gouda. Houd rekening met klimaatverandering, energiebesparing en duurzaam bouwen, meer groen, duurzaam transport en het opnieuw gebruiken van materialen. Wethouder Michel Klijmij: “Deze wedstrijd is heel belangrijk, omdat we meer zware regenbuien en lange droge periodes hebben, grondstoffen opnieuw moeten gebruiken en in de toekomst zonder aardgas willen verwarmen. Ik ben blij dat leerlingen zo bezig zijn met duurzaamheid, want zij komen straks wel in die wijken te wonen!”

Creatieve oplossingen

Van energieopwekkende tegels bij het station tot energie opwekken met zonnepanelen op bushokjes, van ‘vissenbossen’ (bomen en takken in het water zodat vissen kunnen schuilen) tot stimuleren dat er meer kleine dieren kunnen leven in de wijk: de leerlingen mochten helemaal los gaan. Een idee was ook: lichtgrijs asfalt maken wat dus veel minder warm is in de zomer. Er is bedacht dat de Reeuwijkse Plassen warmte kunnen leveren door aquathermie. Ook was er oog voor een groene omgeving, zoals meer insecten op wilde planten in de bermen. De compostbakken en regentonnen in het ontwerp konden door alle bewoners gebruikt worden, net zoals alle leenfietsen in de wijk.

Twee ontwerpen

Het duurzame ontwerp voor Wijk Noord van ‘de Susties’ – Jessica, Jonna, Denim, Bouke, Fenna en Amber – won vanwege de vele creatieve oplossingen. Motto van de Susties: “Allemaal meedoen aan deze wedstrijd. Bedenk een samenhangend idee, go crazy or go home!” Een eervolle tweede plek was er voor de leerlingen van Suns Eco van het Driestarcollege.

SEB-MH zoekt kwartiermaker

De energietransitie is een van de meest urgente en omvangrijkste opgaven waar we als maatschappij voor staan. De duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven in Midden-Holland gaan, in samenwerking met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimperwaard, Waddinxveen en Zuidplas, bedrijven actief ondersteunen met een Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH). Dit servicepunt zal ondernemers helpen bij de energietransitie door kennis en informatie te ontsluiten en bedrijven te begeleiden. Daartoe wordt ook samengewerkt met de Energiecoöperaties in Midden-Holland om zon-PV op bedrijfsdaken optimaal te benutten en burgers te betrekken, ofwel om te helpen stappen te zetten naar een betrouwbare, economisch verstandige en energieneutrale bedrijfsvoering. Voor dit servicepunt zoeken we een communicatief sterke, ondernemende en gedreven kwartiermaker (programmamanager) die invulling en leiding gaat geven aan dit servicepunt.

Achtergrond

Missie SEB-MH
Het bedrijfsleven in Midden-Holland begeleiden en ondersteunen in het proces van de energietransitie en daarbij waar relevant de inzet en betrokkenheid van energiecoöperaties in Midden-Holland gebruiken.

Het SEB-MH staat naast de ondernemer om hem/haar zo goed mogelijk te helpen bij het doorlopen van de verschillende stappen van de energietransitie. Het SEB-MH geeft zelf geen technische of inhoudelijke adviezen en is dus geen adviesbureau of consultant, maar een hands-on aanspreekpunt en hulp voor de ondernemer. Het SEB-MH richt zich met name op energiebesparing, zon op bedrijfsdak vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) en de uitvoering van de Transitie Visie Warmte (TVW) voor bedrijventerreinen.

De RES is grotendeels gebaseerd op het realiseren van zon op daken. De vastgestelde doelen zijn alleen haalbaar als het bedrijfsleven volop participeert en dakoppervlak maximaal benut. Daarvoor is ook de samenwerking met de energiecoöperaties van belang.

Bedoeling is dat het SEB-MH een ‘lean en mean’-stichting wordt met een continuïteitsbasis tot 2030. Er zal constructief worden samengewerkt met gemeenten in Midden-Holland (Werkgebied ODMH) en de ODMH (voor zover het in de taakstelling passend is) en de provincie Zuid-Holland.

Competenties SEB-MH
Basistechnische en economische kennis (opzetten business cases, aanvragen subsidies, doorlopen alle stappen in de projectrealisatie, beheerplan, etc.). Er wordt een gestandaardiseerde aanpak voor de verschillende taken van SEB-MH ontwikkeld en bijgehouden. Er zal gebruik worden gemaakt van de vele landelijke informatiekanalen en ondersteuningsconstructies die inmiddels beschikbaar zijn (denk aan Bespaargarant, DEB, Energie Samen Zuid-Holland, etc.).

Organisatie SEB-MH
Het SEB-MH bestaat uit een kernteam van twee tot drie mensen met de volgende profielen/taken onder aansturing van de programmamanager zoals beschreven in deze vacature. Voor de huisvesting wordt gedacht aan een aansprekend kantoor in Gouda of omgeving. Voor de startperiode wordt gedacht aan inzet van mensen die als ZZP-er of gedetacheerd willen of kunnen werken. Deeltijd inzet (minimaal 3 dagen per week) is bespreekbaar.

Het profiel

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Je bent inspirerend, een echte verbinder en een ondernemend type.
• Je hebt affiniteit met techniek en/of energie.
• Je hebt een brede oriëntatie en bent eerder generalist dan specialist.
• Je beschikt over een hbo/wo-werk- en denkniveau.
• Je acteert binnen en buiten de organisatie op strategisch en tactisch niveau.
• Je hebt enkele jaren werkervaring in het bedrijfsleven.
• Je bent gewend zelfstandig te werken.
• Je geeft leiding aan het programmabureau en legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden

• Een zeer veelzijdige baan en een uitgelezen kans om jezelf te ontwikkelen als aanjager van de energietransitie als programmamanager.
• Een hoge mate van vrijheid en ruimte voor indeling van eigen werkzaamheden.
• Benodigde middelen (tijd en geld) voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Reageren

Ben jij de vrouw of man die zich aangesproken voelt? Dan gaan we graag met je in gesprek. Zowel mensen die op zoek zijn naar een vaste baan als zzp’ers kunnen reageren. Je brief en cv kun je vóór 15 mei 2022 sturen naar info@seb-mh.nl.

Servicepunt voor bedrijven

Goed nieuws! 21 maart 2022 is de Stichting Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland opgericht. Dit servicepunt gaat ondernemers, gebouweigenaren en bedrijventerreinverenigingen met hand- en spandiensten bijstaan en ze begeleiden bij de uitvoering van de energietransitie. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de gemeenten in Midden-Holland.

Het Servicepunt Energie Bedrijven (SEB) heeft als doel de energietransitie bij bedrijven te bevorderen, en is een gezamenlijk initiatief van de Duurzaamheidsplatforms van het bedrijfsleven en de Energiecoöperaties in Midden-Holland. De komende maanden zal het servicepunt verder worden ingericht; het streven is medio dit jaar operationeel te zijn.

Stevige bijdrage

Met de oprichting van het SEB denken we als initiatiefnemers een stevige bijdrage te leveren aan de uitvoering van zowel de Regionale Energie Strategie (RES MH) als de Transitievisies Warmte binnen onze regio.

Meer informatie? Neem gerust contact op: info@dpgouda.nl.

Door Oekraïne nieuwe urgentie; komende Goudse gemeenteraad wil sneller verduurzamen

We moeten nú handelen. Daarover waren de politieke partijen het bijna unaniem eens. Onder grote belangstelling gingen elf kandidaat-raadsleden maandagavond 7 maart in de Garenspinnerij met elkaar in debat over duurzaamheid. De prikkelende stellingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (circulariteit, fair trade), energietransitie en groen (klimaatadaptatie, biodiversiteit) leverden interessante discussies én mooie beloftes op.

Het ‘w-woord’

Het thema ‘energietransitie’ maakte, zoals verwacht, het meest los. Zelfs het w-woord (windmolens) werd niet geschuwd. De conclusie: de energietransitie is zeer urgent, maar ook een grote opgave die vraagt om leiderschap van de gemeente, en een actieve rol om burgers en bedrijven te helpen bij het proces. Met, natuurlijk, extra aandacht en inzet voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. De meerderheid van de partijen vindt ook dat de gemeente zelf het voorbeeld moet geven, en dat duurzaam inkopen wel wat meer mag kosten. En de meerderheid is vóór een goed gevuld Groenfonds om meer biodiversiteit en groen in de stad te krijgen. Een Groenraad waarin deskundige burgers participeren is een goed idee, maar de gemeenteraad beslist.

Publiek kiest voor 2040

Hoewel bijna alle partijen de transitie niet willen uitstellen, maakt het wel verschil op wie je stemt. Een zinvol debat dus, met soms onverwachte overeenstemming tussen partijen, vooral als het gaat om een actieve(re) rol van de gemeente in de verduurzamingsopgave. En het publiek? De ruim 100 Goudse inwoners en ondernemers in de zaal kozen bij de publieksstellingen massaal voor 2040 als stip op de horizon voor een CO2-neutraal en aardgasvrij Gouda, en willen daar actief aan bijdragen.

Terugkijken

Misschien is dit debat wel de start van een nieuwe traditie, vinden we als initiatiefnemers: Energiecoöperatie Gouda, Fairtrade Gouda, Werkgroep Duurzaamheid Gouda en Duurzaamheidsplatform Gouda. Het debat kan worden teruggekeken via het YouTube-kanaal van Gouwestad TV.

Wie benieuwd is naar alle standpunten van de 13 politieke partijen, kan de stemwijzer raadplegen. Vragen naar aanleiding van het debat? Mail naar info@dpgouda.nl.

Duurzaamheidsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Welke onderwerpen staan op de duurzame agenda van de Goudse politieke partijen? Wat willen zij over vier jaar gerealiseerd of verbeterd hebben ‒ en hoe gaan ze dat doen? Die vragen staan centraal in het duurzame verkiezingsdebat op maandag 7 maart om 20.00 uur in Cultuurhuis de Garenspinnerij. Daarin gaan de partijen met elkaar in debat aan de hand van concrete stellingen over drie thema’s: de energietransitie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (circulariteit, fair trade) en de groene omgeving (klimaatadaptatie, biodiversiteit).

Geef Gouda duurzaam door

Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd door Energiecoöperatie Gouda, Fairtrade Gouda, Werkgroep Duurzaamheid Gouda en Duurzaamheidsplatform Gouda. Zij willen de komende raadsperiode van praten naar doen: het is tijd om Gouda duurzaam door te geven. Gezamenlijk vragen ze welke toezeggingen de partijen doen aan inwoners én ondernemers. Wie nieuwsgierig is naar de verschillende standpunten, kan nu al de Goudse Energie Stemwijzer bekijken. Daarin hebben alle partijen op 16 punten stelling genomen over de energietransitie.

Debat volgen?

We nodigen inwoners en ondernemers in Gouda van harte uit om het debat live te volgen vanaf de tribune. De toegang is gratis: Duurzaamheidsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Inzet van bedrijfsdaken essentieel voor energietransitie

Bedrijfsdaken gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Dat staat in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland, waarover vóór 1 juli een besluit wordt genomen door gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. In de voorlopige plannen worden naar verwachting zo’n 750 bedrijfsdaken voorzien van zonnepanelen tot 2030. Alleen al dit onderdeel van de RES zal genoeg stroom moeten opwekken voor circa 5000 huishoudens in de regio, en draagt dan bijna voor 30% bij aan de hele RES-opgave. Technisch gezien is die optie goed uitvoerbaar, menen de duurzaamheidsplatformen voor ondernemers in Midden-Holland (DPMH). Maar dan moeten er goede economische condities voor bedrijven worden geboden en zal er voldoende steun vanuit gemeenten en provincie moeten zijn om dit te realiseren.

Ontzorgconcept

Veel ondernemers staan niet negatief tegenover duurzame opwek op hun bedrijfsdaken, maar zijn er niet op ingesteld zo’n project te realiseren. Het kost vaak te veel tijd, te veel geld en te veel kopzorg. Om het bedrijfsleven te ontzorgen werken de duurzaamheidsplatformen in Midden-Holland samen met energiecoöperaties in de regio aan een speciaal zon op dak-concept. Daarin worden bedrijven geholpen met eventuele aanpassingen van de dakconstructies, vergunning- en subsidieaanvragen, financiering, verzekeringen en alle andere aspecten die van belang zijn. Waarbij het voor de bedrijven ook economisch rendabel moet zijn. In dit innovatieve concept kunnen ook burgers participeren via de energiecoöperaties. Bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in de eerste uitrol van dit concept en een PV-systeem op hun dak willen installeren, kunnen mailen.

Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd: voorkeur voor zonnepanelen

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. Volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Zon

Zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd. Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Inwoners profiteren mee

Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waar zij mede-eigenaar van kunnen worden.

Op weg naar volledig duurzame energie in 2050

De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen. Het uiteindelijke doel is dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen en alleen nog maar gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken. Daarvoor zijn ongeveer 544 hectare aan zonnepanelen nodig, wat neerkomt op meer dan duizend voetbalvelden.

Samenwerking en participatie

De RES is tot stand gekomen vanuit een samenwerking van vijf gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas), provincie Zuid-Holland, drie waterschappen (Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), netbeheerders (w.o. Stedin) en verschillende maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, duurzaamheidsplatforms bedrijven, natuur- en milieufederatie, LTO Nederland en onderwijsinstellingen.

Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren meegedacht over de RES 1.0. Onder andere met twee grootschalige enquêtes en online bijeenkomsten hebben zij hun mening gegeven over wat zij voor de regio belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie en wat zij van de mogelijke locaties vinden voor zon- en windenergie.

Het vervolg

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens afgerond. De vijf gemeenteraden, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de waterschappen nemen voor 1 juli 2021 een besluit hierover. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag. Bewoners en belanghebbenden kunnen de verdere ontwikkeling van de RES Midden-Holland blijven volgen door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Ondernemers, wees gewaarschuwd: de energietransitie komt eraan!

Wat is voor bedrijven nou écht relevant aan de energietransitie? Met die vraag in het achterhoofd organiseerden de duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland het webinar ‘Energietransitie in het bedrijfsleven’. Zonnepanelen, warmtepompen, transitievisies en energiestrategieën vliegen je om de oren, maar wat moet je daar als ondernemer mee?

Op 24 februari 2021 sloten ondernemers uit de hele regio aan bij de webinar om daar achter te komen. Het verslag staat inmiddels online. Conclusie? Wees geïnformeerd, let op natuurlijke vervangingsmomenten en kijk of je samen kunt optrekken!

Volgende bijeenkomst: zon op dak

Op 21 april gaat een nieuwe bijeenkomst dieper in op de beleidsplannen en praktische do’s-and-don’ts rond zonnepanelen. In heel Nederland zetten regio’s in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in plaats van zonneweides of windmolens.