Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd: voorkeur voor zonnepanelen

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. Volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Zon

Zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd. Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Inwoners profiteren mee

Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waar zij mede-eigenaar van kunnen worden.

Op weg naar volledig duurzame energie in 2050

De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen. Het uiteindelijke doel is dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen en alleen nog maar gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken. Daarvoor zijn ongeveer 544 hectare aan zonnepanelen nodig, wat neerkomt op meer dan duizend voetbalvelden.

Samenwerking en participatie

De RES is tot stand gekomen vanuit een samenwerking van vijf gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas), provincie Zuid-Holland, drie waterschappen (Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), netbeheerders (w.o. Stedin) en verschillende maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, duurzaamheidsplatforms bedrijven, natuur- en milieufederatie, LTO Nederland en onderwijsinstellingen.

Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren meegedacht over de RES 1.0. Onder andere met twee grootschalige enquêtes en online bijeenkomsten hebben zij hun mening gegeven over wat zij voor de regio belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie en wat zij van de mogelijke locaties vinden voor zon- en windenergie.

Het vervolg

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens afgerond. De vijf gemeenteraden, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de waterschappen nemen voor 1 juli 2021 een besluit hierover. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag. Bewoners en belanghebbenden kunnen de verdere ontwikkeling van de RES Midden-Holland blijven volgen door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Ondernemers, wees gewaarschuwd: de energietransitie komt eraan!

Wat is voor bedrijven nou écht relevant aan de energietransitie? Met die vraag in het achterhoofd organiseerden de duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland het webinar ‘Energietransitie in het bedrijfsleven’. Zonnepanelen, warmtepompen, transitievisies en energiestrategieën vliegen je om de oren, maar wat moet je daar als ondernemer mee?

Op 24 februari 2021 sloten ondernemers uit de hele regio aan bij de webinar om daar achter te komen. Het verslag staat inmiddels online. Conclusie? Wees geïnformeerd, let op natuurlijke vervangingsmomenten en kijk of je samen kunt optrekken!

Volgende bijeenkomst: zon op dak

Op 21 april gaat een nieuwe bijeenkomst dieper in op de beleidsplannen en praktische do’s-and-don’ts rond zonnepanelen. In heel Nederland zetten regio’s in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in plaats van zonneweides of windmolens.

Duurzame mobiliteit: wat zijn úw ideeën?

Waarop moet Duurzaamheidsplatform Gouda zich dit jaar richten als het gaat om mobiliteit? Waar wilt u werk van laten maken? Samen met de Verkeersonderneming en gemeente Gouda hebben we een korte enquête opgesteld om te achterhalen wat uw wensen en behoeften zijn. Of het nu gaat om emissievrije (stads)distributie, het (regionaal) oppakken van afvalstations of de laadinfrastructuuur voor elektrisch vervoer; het komt allemaal aan bod. Vult u de enquête alstublieft ook in? Als u dat al gedaan heeft: nogmaals bedankt!

Invullen duurt maar 5 – 15 minuten. Uiteraard kunt u (bij de laatste vraag) ook nieuwe (project)ideeën aandragen!

Naar de enquête

Wat moet nu en wat kan later? Slim investeren in de energietransitie

Moeten ondernemers snel de energietransitie op hun agenda zetten? Het antwoord is ja. Want de plannen worden op dit moment geschreven. Hoe kunnen de belangen van de ondernemers daarin behartigd worden? Wat moeten bedrijven nu al doen ‒ en wat kan later?

Tijdens een online bijeenkomst op woensdag 24 februari, 16.00-18.00 uur wordt u in korte tijd geïnformeerd over wat écht relevant voor u is aan de energietransitie. Daarnaast wordt u gevraagd hoe ú het best ondersteund kunt worden bij het slim besparen en opwekken van energie. Verder vertellen drie collega-ondernemers hun ervaringen, en kunt u al uw vragen stellen aan deskundigen.

De online bijeenkomst is uiteraard gratis.

Subsidie voor groen-blauwe daken

Gouda varieert in hoogte van boven zeeniveau langs de Gouwe tot diep onder zeeniveau in de polders. Door de lage ligging aan rivieren, de slappe bodem en de dichte bebouwing is de stad kwetsbaar voor klimaatverandering. We krijgen vaker te maken met zware regenbuien afgewisseld met perioden van droogte. Door regenwater langer vast te houden beperken we de wateroverlast en kunnen we het water gebruiken als het droog is. Om dat te stimuleren is er een nieuwe subsidie voor groen-blauwe daken.

Waterbergend dak

Een dak dat water vasthoudt, heet een waterbergend dak. Er bestaan drie verschillende typen met weinig, meer of veel opslag van water. De planten die daarbij passen, variëren per type dak. Groene daken zijn koeler in de zomer en trekken insecten en vogels aan. Afhankelijk van de hoeveelheid water die het dak kan vasthouden, kunnen inwoners en ook bedrijven en instellingen € 20,- tot € 30,- per m2 subsidie krijgen. Van januari tot juli 2021 voor de zes wijken die het minst groen zijn, waaronder de Binnenstad en industrieterrein Kromme Gouwe, vanaf juli 2021 ook voor de andere wijken.

Klimaat-tool

Met de klimaat-tool en voorbeelden op de website van Maak Gouda Duurzaam kan iedereen zich voorbereiden op klimaatverandering. De gemeente doet al veel, maar om de stad groener en dus minder kwetsbaar te maken, is de hulp van alle inwoners en ondernemers van Gouda nodig!

Webinar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Op donderdag 10 december 2020 organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning van MKB-Nederland het webinar ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE’!

Binnen dit thema zal een 3-tal onderwerpen besproken worden:

  1. Energietransitie op bedrijventerreinen. Waaronder: energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Ook emissievrije mobiliteit maakt hier deel van uit.
  2. Groenblauwe bedrijventerreinen. Wat houdt deze term in? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering en wat kunnen we nu al doen tegen bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en extreme droogte?
  3. Het samenspel tussen het organiserend vermogen van ondernemers op bedrijventerreinen en het faciliterend vermogen van de gemeente. Hoe wordt versnelling gerealiseerd en wat is de rol van de betrokken partijen? En hoe wordt gezorgd voor structurele verandering in plaats van eenmalig scoren?

Het webinar zal plaatsvinden op 10 december van 15.00 tot 17.15 uur en is bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten en provincies.

Aanmelden

Webinar Fair Fashion

Fairtrade Gouda organiseert een webinar ‘Fair Fashion’ over kleding, eerlijke handel en duurzaamheid, en de discussie daarover. Tijdens het webinar wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Wat is Fair Fashion? Is het duurzaam? Hoe zit het met tweedehands kleding? Maar ook: wat drijft de winkelier? Hoe checkt de winkelier of het eerlijk en duurzaam is?

Sophie Heesen opent het webinar, dat samen met Goudse winkeliers en Hermien Buis (KouweKleren) wordt georganiseerd.

Het webinar vindt plaats op 7 december, live vanuit de Garenspinnerij, aanvangstijd 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Een dag voor het webinar wordt een mail verstuurd met alle gegevens die nodig zijn om het Webinar Fair Fashion te kunnen bijwonen.

Certificaat voor Slangen Staal!

Slangen Staal, een van de deelnemers van DPG, heeft op 13 oktober 2020 een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

Slangen Staal streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Energiebesparing

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt Slangen Staal de kans om zijn uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder bespaart Slangen Staal een enorme hoeveelheid energie!

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie: dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat Slangen Staal zien dat het een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Projectleider Gijs Termeer van de SKAO:

“De SKAO feliciteert Slangen Staal met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Slangen Staal onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie”.

Ook wij feliciteren Slangen Staal!

Initiatiefrijke ondernemers gezocht

Elke sector en elk bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken: hergebruik of circulariteit. Of je nu enkel meedoet met het inzamelen van oud papier of een heel bedrijf aanpast volgens de regels van cradle-to-cradle. Niet zo gek dat het ook een belangrijk thema is van DPG. Vorig jaar organiseerden we een bijeenkomst bij Cyclus over hergebruik in met name de betonsector (betonconvenant); dit jaar zijn we onder andere actief met het Precious Plastic-project. Dit project is bedoeld om samen met mbo-opleidingen en bedrijven kleinschalige machines te ontwikkelen waarmee lokaal en regionaal plasticafval kan worden geshredderd, zodat er weer nieuwe producten mee gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door verhitting of 3D-printen. Het project kan initiatiefrijke ondernemers gebruiken die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Interesse? Laat het ons dan vooral weten: info@dpgouda.nl.

Optimalisatie groene reststromen

Ook wordt gezocht naar innovatieve manieren om regionaal te komen tot optimalisatie van groene reststromen. Behalve compost kunnen daar ook plantenpotten en papier van gemaakt worden. Wellicht biedt het nieuwe Ecopark Gouda mogelijkheden om stromen bij elkaar te brengen en nieuwe hoogwaardigere toepassingen te vinden. Samenwerking is daarbij essentieel. Ook hiervoor geldt dat bedrijven met goede ideeën zeer welkom zijn en wij graag van ze horen: info@dpgouda.nl.

Trots op Stichting Gouda Schoon!

Gemeenten maken op dit moment plannen voor de implementatie van een zero-emissiezone voor Stadslogistiek. Bij deze plannen spelen goed functionerende, levensvatbare voorbeelden van efficiënte en duurzame Stadslogistiek een belangrijke rol, omdat ze laten zien dat zero-emissie stadslogistiek mogelijk is en al plaatsvindt.

Er is nu een lijst opgesteld door Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W met Best Practices, zodat gemeenten succesvolle voorbeelden uit andere steden kunnen kopiëren en zelf implementeren. In deze lijst is ook het ‘Project Afval Binnenstad Gouda’ opgenomen. Stichting Gouda Schoon en gemeente Gouda kunnen er trots op zijn dat het is aangemerkt als Best Practice en als zodanig gedeeld is met alle gemeenten in Nederland!

Lees de publicatie