Bestuursakkoord 2022-2026

Verdere impuls voor verduurzaming

Het nieuwe bestuursakkoord op hoofdlijnen, ‘Geef Gouda door’, is bekendgemaakt. Hoe gaat het Goudse bestuur de komende periode de duurzaamheidsambities verder invullen? De ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, blijft in elk geval staan. Er komen extra financiële middelen voor de verduurzaming van huizen en gebouwen: voor isolatie, energiebesparing en het ontzorgen van inwoners en bedrijven. De gemeentelijke organisatie om de energietransitie te versnellen wordt uitgebreid, en er wordt extra geïnvesteerd in het verduurzamen van het gemeentelijk onroerend goed (doel: 55% verduurzaamd in 2030).

Intensievere samenwerking gemeente en DPG

Ook de inspanningen op het gebied van groen worden verdubbeld. Er wordt ingezet op meer maatregelen voor klimaatadaptatie om zowel hittestress als wateroverlast tegen te gaan door meer (biodivers) groen in de stad. Verder spreekt het akkoord zich uit om in samenwerking met ondernemers volle kracht in te zetten op de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen in Gouda. DPG neemt die uitnodiging tot intensievere samenwerking met plezier aan!