Van 2019 naar 2020: van praten naar doen

2019 heeft laten zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor ons allemaal. De ‘duurzaamheidsoogst’ van 2019 is zeer bemoedigend: een Nederlands Klimaatakkoord, een Europese Green Deal en de Europese Investerings Bank die uit fossiele investeringen stapt, en prioriteit geeft aan investeringen in duurzame ontwikkelingen. Maar ook lokaal zagen we een sterk verhoogde inzet rondom de energietransitie, zowel in Gouda als in buurgemeenten.

Op de agenda

Overal staat duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot inmiddels op de agenda. Dat is goed nieuws en ook heel hard nodig. Want de klimaatverandering stopt niet en de schaarste van grondstoffen wordt nijpender. De gevolgen daarvan lezen we dagelijks in de krant.

Maar waar 2019 vooral herinnerd zal worden als het jaar waarin we plannen hebben gemaakt, zal 2020 het jaar moeten worden waarin we handelen en de duurzaamheids- en klimaatplannen gaan uitvoeren en opschalen. Van praten naar doen dus!

Haalbaar

De opgave is groot, maar haalbaar. Lokale, nationale en internationale politiek geven de kaders aan, maar het is aan ons, bedrijven, om de uitdagingen op te pakken en te ondernémen. De oplossingen vragen investeringen in veel nieuwe diensten en producten, maar bieden ook veel kansen! Vaak zijn middelen daarvoor al beschikbaar, en ontstaan er serieuze markten.

Het vraagt ook om nieuwe vaardigheden en competenties van werknemers waarop het onderwijs in gaat spelen. Duurzaamheid en energietransitie worden speerpunten voor nieuwe opleidingen.

Mooie kerstdagen en een goed 2020!

Kortom: volop aandacht en nieuwe mogelijkheden op alle fronten. Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG), samenwerkend binnen Gouda Onderneemt!, zal in 2020 ook vooral inzetten op het uitvoeren van de plannen die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Dat doen we graag samen met het Goudse en regionale bedrijfsleven. Met u dus. Al in januari willen we u consulteren over de Regionale Energiestrategie. U hoort de datum nog.

We wensen u heel mooie kerstdagen, en een gezond en succesvol 2020!

– Teun Bokhoven, voorzitter Duurzaamheidsplatform Gouda

Schoonmaakbedrijf Heuvelman in het zonnetje

“We weten dat we uiteindelijk zonnepanelen willen. Ook al omdat alle kantoren in 2023 een energielabel van minimaal C moeten hebben. Het mooist is dan om het collectief te doen.” Schoonmaakbedrijf Heuvelman is een van de elf bedrijven die participeren in ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’, een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH. In dit traject worden ondernemers van a tot z begeleid bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken; vanaf de inventarisatie tot en met bouw, inclusief de subsidieaanvraag en organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie.

Zorgvuldig en uitgebreid rapport

Robert Pepelnar, directeur-eigenaar van het schoonmaakbedrijf op industrieterrein Gouwespoor, hoorde van ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ tijdens een vergadering van het parkmanagement bij Van Nieuwpoort, waar de initiatiefnemers hun voorstel presenteerden. “Op dat moment had ik al twee commerciële partijen gevraagd een inventarisatie te doen. Toch heb ik Greenspread, de onafhankelijke specialist in het traject, nog eens uitgenodigd voor een haalbaarheidsonderzoek. Daaraan betaalde de gemeente mee. Twee adviseurs hebben toen de situatie volledig in kaart gebracht. Binnen een maand kreeg ik een heel zorgvuldig en uitgebreid rapport. Dat gaf me veel inzicht.”

70 tot 80 zonnepanelen!

Naar verwachting kunnen er op het dak van Heuvelman 70 tot 80 zonnepanelen geplaatst worden. De volgende stap is nu een controle van het dak: kan het de belasting aan? Want “als het dak zelf vervangen moet worden, praten we ineens over een heel andere investering.”

Investeren deed Schoonmaakbedrijf Heuvelman overigens al eerder. Zo is er een duurzaam verlichtingsplan waarbij verlichting automatisch aan- en uitgaat. Verder worden er bij de schoonmaakwerkzaamheden zelf geen milieubelastende middelen gebruikt; klanten gaan daar ook steeds meer om vragen. En als de zonnepanelen er eenmaal liggen, wordt ook de verwarmingsinstallatie aangepast.

Rendementsberekening

”Je moet iets gaan doen. Als je in 2023 dat label wil hebben, moet je nu al stappen zetten. Bedenk ook dat dat label van invloed is op de verkoop-/verhuurprijs. Het is gewoon een rendementsberekening. Verduurzamen kan je veel brengen.”

Gelukkig hoeft de ondernemer niet alles zelf te betalen. Vanuit de overheid is er een  subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). “Greenspread heeft SDE+ voor ons aangevraagd in de najaarsronde eind oktober. Maar als we ook nog eens collectief kunnen inkopen, kan dat nog meer schelen.” De werkgroep van ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ heeft nu een bijeenkomst belegd met de elf deelnemende bedrijven om te onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Alsnog deelnemen?

Voor ondernemers die alsnog mee willen doen aan het traject is er goed nieuws: minister Wiebes heeft aangekondigd dat er in maart 2020 een extra SDE+-ronde komt, en vanuit ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ blijft de korting op het haalbaarheidsonderzoek overeind. Het traject is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar Ron Verhage van Parktrust: ron@ paktrust.nl. Hij komt dan vrijblijvend langs met een toolkit die al op veel vragen antwoord geeft. Robert Pepelnar beveelt zo’n gesprek van harte aan: “Het is een heel goede oriëntatie.”

Meer informatie

Goudse ondernemingen pakken door met zonnepanelen

Ruim 50 Goudse bedrijven hebben al interesse getoond in het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’. Maar liefst 11 daarvan (zoals de Goudse Betonmortel Centrale, Schoonmaakbedrijf Heuvelman en Van der Speld Bouw) hebben dóórgepakt, en een haalbaarheidsonderzoek laten doen door Greenspread, een onafhankelijke specialist. Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? En wat leveren ze samen op? Dat blijkt nog heel wat.

Collectieve inkoop

In totaal kan er circa 900 kW aan vermogen bij deze elf bedrijven worden gerealiseerd. Dat zijn ongeveer 2800 zonnepanelen. Binnenkort is er een bijeenkomst met deze voorhoedebedrijven om de mogelijkheden voor collectieve inkoop te bespreken. Dat kan heel veel inkoopvoordeel opleveren; niet alleen qua prijs, maar ook op onderhoud én garanties.

Nieuwe ronde SDE+-subsidie

Voordeel is er ook in de vorm van SDE+: de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze financiële steun in de rug maakt het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijker. De najaarsronde is inmiddels voorbij; vijf van deze elf Goudse ondernemingen heeft daarvan geprofiteerd. Maar minister Wiebes heeft inmiddels bekendgemaakt dat er in maart 2020 een extra SDE+-ronde komt. In die ronde bedraagt het te verdelen budget tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Wie daarvan gebruik wil maken en alsnog wil deelnemen aan ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’, kan mailen naar ron@parktrust.nl. U wordt dan van a tot z begeleid én krijgt korting op een locatieonderzoek (inclusief berekening van de business case).

Begeleiding van a tot z

‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH. Gezamenlijk hebben ze subsidie aangevraagd én gekregen om ondernemers actief te kunnen ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. Het traject is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen. Meer info en FAQ’s

Circulaire economie: méér dan recyclen

Verslag van de najaarsbijeenkomst 2019

Vraag verschillende ondernemers wat ze verstaan onder circulariteit en u krijgt verschillende antwoorden ‒ van ‘Wij printen minder’ tot ‘We zamelen koffieprut in’. Blijkbaar is ‘circulair’ een breed begrip. Tijd om te onderzoeken wat circulaire economie precies inhoudt, hoe het in de praktijk werkt en wat de kansen zijn binnen Gouda!

De najaarsbijeenkomst van Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) van 21 november jl. stond daarom volledig in het teken van circulariteit. En zo breed als het begrip ‘circulariteit’ is, zo divers was ook het publiek op deze bijeenkomst, constateerde gastspreekster Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren, ambassadeur van Economic Board Amsterdam en voormalig minister van VROM.

Nederland in de kopgroep

Voor deze mensen in de zaal had ze goed nieuws: Nederland zit in de kopgroep als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. De noodzaak om te bewegen is dan ook groot: de grondstoffenschaarste en het verlies van biodiversiteit zijn alarmerend, en de druk vanuit de samenleving neemt toe. “Maar”, zo benadrukte Jacqueline, “een circulaire economie kan simpelweg ook financieel-economisch veel opleveren.”

Wat is dat dan, een circulaire economie? “We zijn gewend om weg te gooien na gebruik: ‘dat verdwijnt wel’. En inderdaad, het verdwijnt ‒ maar niet op de juiste manier”, betoogde Jacqueline. “Het principe van de circulaire economie is om producten in de kringloop te houden. Daarbij maken we gebruik van duurzame energie en waarborgen we de veerkracht van natuurlijke ecosystemen.”

De Ladder van Circulariteit

Recyclen dus? “Circulaire economie is méér dan recyclen. We realiseren maximale circulariteit door onnodig gebruik te voorkomen of te weigeren (Refuse). Het minste wat we kunnen doen is energie winnen uit afvalmateriaal dat wordt gestort (Recover). Daartussen liggen, op volgorde van impact, nog acht R’s: Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle. Op deze ‘Ladder van Circulariteit’ staat recyclen dus vrijwel onderaan. Juist in de hogere regionen is nog veel winst te behalen!”

Verandering in alle opzichten

Kortom: circulariteit is “niet een kunstje, maar een verandering in alle opzichten”. Het is een nieuwe manier van denken, en die gaat niet alleen over grondstoffengebruik en recycling: het is vooral nodig om processen en systemen anders in te richten. En er zijn nogal wat belemmeringen voor die verandering: institutioneel (gevestigde belangen), organisatorisch (coördinatie), juridisch (remmende wetgeving), economisch/financieel (onzekerheid over kosten/baten, focus op bestaande businessmodellen), sociaal (aanpassing van gedrag) en technisch (voorrang voor incrementele innovaties).

Makelen & schakelen

Toch kán het wel, daarvan is Jacqueline overtuigd. Maar ‒ en daarmee komen we aan de kern van het verhaal ‒ “daarvoor moeten we wel elkaars hand vasthouden. Willen we überhaupt iets tot stand brengen, dan moet het minimaal met de hele keten zijn. Circulaire economie vraagt om een transitieaanpak waarbij veranderingsprocessen op alle niveaus nodig zijn: micro, meso en macro. Alle relevante actoren moeten daarbij betrokken worden, waarbij koplopers de ruimte krijgen, en er ruimte is om te experimenteren en te leren. En daarop is regie nodig, van een ‘makelaar’ zonder belangen. Makelen en schakelen, dus!”

In de praktijk: “Vervuiling neemt hand over hand toe”

Wie zeker wil schakelen, is Cyclus NV. Het bedrijf heeft daarvoor een ambitieus programma klaarliggen. Al in 2020 wil het deel gaan uitmaken van regionale kennisnetwerken, de eigen interne kennis en expertise vergroten en samen met klantgemeenten concrete kleine stappen gaan zetten richting een regionale circulaire economie. Denk daarbij aan het verder terugdringen van hoeveelheden restafval, het bevorderen van zuivere afvalstromen en het sluiten van de ketens. “Tot een halfjaar geleden dachten we hier op de goede weg te zijn”, vertelt Kees Schrauwen, grondstoffenmanager bij Cyclus. “Er kwam echter een kink in de kabel. De kwaliteit van vooral het gft is namelijk steeds slechter geworden. En slecht is slecht, dat gaat de verbranding in. Deels kan die vervuiling veroorzaakt worden door de tarieven. Maar zeker is ook dat nieuwe technieken een rol spelen. Nu pas wordt duidelijk dat de kwaliteit van het afval niet goed was.” Cyclus blijft zich echter sterk op een circulaire toekomst richten, en staat daarbij open voor nieuwe ideeën en partnerships.

In de praktijk: “Van betonschaamte naar betontrots”

Dat is de ene kant van de praktijk. De andere wordt geschetst door Ruud van Pelt van de Goudse Betonmortel Centrale (GBC), die betonschaamte (want verantwoordelijk voor CO2-uitstoot) ombuigt in betontrots (want bij de productie van beton kunnen we veel nieuwe circulaire principes toevoegen). De resultaten van het Betonakkoord zijn dan ook indrukwekkend. Tegelijk laat dit Betonakkoord zien wat Jacqueline bedoelde met financieel-economische kansen: deelnemers aan het Betonakkoord dragen niet alleen bij aan de verduurzaming van de betonketen, maar krijgen ook toegang tot betongerelateerde innovatie, kennis en ervaring. Bovendien verbetert hun concurrentiekracht. De Goudse Betonmortel Centrale is inmiddels op velerlei manieren bezig om binnen het eigen bedrijf processen circulair in te richten!

De cirkel is rond

Maar de Goudse Betonmortel Centrale heeft nóg een ambitie: om de cirkel rond te krijgen. “Nu wordt het betonafval nog in Nieuw-Vennep gebroken tot betongranulaat. Maar kan dat niet in Gouda worden verzameld en gebroken, om weer verwerkt te worden door GBC?” En laat dat nu helemaal aansluiten bij de ambities van Cyclus …

En zo vonden GBC en Cyclus elkaar deze middag. Binnenkort werken ze samen het idee verder uit. We houden u op de hoogte van dit mooie circulaire initiatief, dat ook werd toegejuicht door wethouder Michiel Bunnik (Economie, vestigingsklimaat en grotere bedrijven). Hij onderstreepte in zijn afsluiting van de middag nog eens het grote belang van samenwerking. Tussen de ruim 6000 ondernemers die Gouda rijk is, maar ook met het onderwijs en de gemeente. Zijn deur staat daarvoor open!

Foto’s: Hermen Buurman Fotografie & Film