Regionale afspraken voor ‘zon op veld’

De gemeenten van de Regionale Energiestrategie (RES) Midden-Holland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. Ze keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit staat in het Programma Zon op Veld. Het programma wordt voorgelegd aan raden voor een reactie, waarna de colleges rond maart een besluit nemen.

Regionale afspraken voor ‘zon op veld’

De RES-regio wil zo veel mogelijk duurzame energie opwekken met zonnepanelen op grote daken, maar alleen daarmee halen we onze doelstelling voor 2030 niet. Daarom wordt gekeken naar het opwekken van duurzame energie via zonnevelden (zon op veld). De insteek is om zonnevelden alleen toe te staan onder strenge en duidelijke voorwaarden. En op locaties op basis van de zonneladder van de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat alleen bij uitzondering zonnevelden op landbouwgrond zijn toegestaan. Bij het opstellen van het Programma Zon op Veld dachten inwoners mee via een vragenlijst, bijeenkomsten en straatgesprekken. Ook regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties dachten mee tijdens bijeenkomsten. Uit deze gesprekken kwamen meerdere standpunten naar voren, die waar mogelijk in het programma zijn verwerkt.

Van concept naar definitief beleid

Het programma wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden voor een reactie. Met die reactie stellen de colleges van de gemeenten het Programma Zon op Veld vast. Dat gebeurt waarschijnlijk in maart. Als het programma is vastgesteld kunnen initiatiefnemers (commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners via energiecoöperaties) die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Als dat plan qua locatie en voorwaarden voldoet aan het programma, kunnen initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden. Bij het maken van deze plannen worden de omwonenden altijd betrokken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie, waaronder de participatieresultaten en hoe we deze verwerkt hebben in het Programma Zon op Veld, kunt u terugvinden op de website van RES Midden Holland.