Regionale Energie Strategie: nut en noodzaak

Ondernemers die nog niet weten wat de Regionale Energie Strategie (RES) inhoudt, hadden op vrijdag 6 maart aanwezig moeten zijn. De energietransitie is namelijk in volle gang en iedereen gaat er iets van merken. De duurzaamheidsplatformen uit de regio (Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk) hebben hun krachten gebundeld in DPM-H. Samen waren zij ook de host voor deze informatieve bijeenkomst over de RES bij DWA in Gouda.

Wat houdt de RES in?

De klimaatwet, die Nederland op basis van het verdrag van Parijs heeft ingevoerd, houdt in dat we in 2050 energieneutraal moeten leven. Om deze doelstellingen te halen, hadden we eigenlijk gisteren al met verduurzaming moeten beginnen. Om energieneutraal te worden moeten gemeenten, ondernemers en organisaties samenwerken. Dat doen we in Nederland onder de naam Regionale Energie Strategie, een ambtelijk en bestuurlijk traject in 30 regio’s, waarvan Midden-Holland er één is. Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk trekken in Midden-Holland samen op. Met de RES voor Midden-Holland nemen we een stukje van de landelijke verduurzamingsopgave voor onze rekening. In deze gemeenten hebben ondernemers duurzaamheidsplatformen gevormd en deze zijn gesprekspartners in de ontwikkeling van de RES. Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda en Ronald Schilt vanuit Bodegraven-Reeuwijk zijn namens deze duurzaamheidsplatformen hierin betrokken. “In de RES wordt nu gefocust op twee hoofdlijnen: duurzame energie opwekken en warmte door alternatieven voor aardgas. De RES beschrijft op hoofdlijnen waar in het gebied zonne- en windenergieprojecten zouden moeten worden gerealiseerd, en hoe we de komende decennia wijken en bedrijventerreinen van alternatieven voor aardgas voor verwarming kunnen voorzien. Het plan van Midden-Holland is een levend document waarvan de conceptversie eind maart gereed moet zijn voor beoordeling door de gemeenteraden.”

Waar staan we nu?

In Midden-Holland hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn. Voor warmte wordt nu gekeken of aansluiting op een zogenoemde warmterotonde (met restwarmte uit de haven) haalbaar is. Ook de haalbaarheid van geothermie (warnte uit de diepe ondergrond) als warmtebron wordt beoordeeld. Of toch iedereen een eigen warmtepomp. Heel belangrijk is de duurzame opwekking van elektriciteit in de regio. Waar kunnen zonnepanelen worden gelegd en waar past windenergie? We zijn nog niet zover dat we aardgasvrij kunnen leven: wind- en zonne-energie zijn nog te variabel en aardgas is nog nodig in de overbrugging naar bewust omgaan met energie. Naar verwachting wordt er in 2025 pas echt grootschalige actie op aardgasvrij wonen en werken genomen. Waterstof en opslagtechnieken voor warmte lijken pas bruikbaar op de lange termijn.

Belang ondernemers

Op 6 maart namen circa 30 ondernemers kennis van belangrijke informatie over de stand van zaken van de RES. Die stonden in het teken van ‘haalbaar, betaalbaar en voorspelbaar’. Er werden presentaties gegeven door Teun Bokhoven, Ronald Schilt en Joram Bogers. Conclusie: zon op daken kan alleen worden gerealiseerd met een goede businesscase. Als het financieel aantrekkelijk wordt gemaakt, kunnen bedrijven worden verleid om te investeren en stappen te zetten.

Download de presentatie

Tekst: TekstUeel – communicatie,Waddinxveen