Schoonmaakbedrijf Heuvelman in het zonnetje

“We weten dat we uiteindelijk zonnepanelen willen. Ook al omdat alle kantoren in 2023 een energielabel van minimaal C moeten hebben. Het mooist is dan om het collectief te doen.” Schoonmaakbedrijf Heuvelman is een van de elf bedrijven die participeren in ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’, een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH. In dit traject worden ondernemers van a tot z begeleid bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken; vanaf de inventarisatie tot en met bouw, inclusief de subsidieaanvraag en organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie.

Zorgvuldig en uitgebreid rapport

Robert Pepelnar, directeur-eigenaar van het schoonmaakbedrijf op industrieterrein Gouwespoor, hoorde van ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ tijdens een vergadering van het parkmanagement bij Van Nieuwpoort, waar de initiatiefnemers hun voorstel presenteerden. “Op dat moment had ik al twee commerciële partijen gevraagd een inventarisatie te doen. Toch heb ik Greenspread, de onafhankelijke specialist in het traject, nog eens uitgenodigd voor een haalbaarheidsonderzoek. Daaraan betaalde de gemeente mee. Twee adviseurs hebben toen de situatie volledig in kaart gebracht. Binnen een maand kreeg ik een heel zorgvuldig en uitgebreid rapport. Dat gaf me veel inzicht.”

70 tot 80 zonnepanelen!

Naar verwachting kunnen er op het dak van Heuvelman 70 tot 80 zonnepanelen geplaatst worden. De volgende stap is nu een controle van het dak: kan het de belasting aan? Want “als het dak zelf vervangen moet worden, praten we ineens over een heel andere investering.”

Investeren deed Schoonmaakbedrijf Heuvelman overigens al eerder. Zo is er een duurzaam verlichtingsplan waarbij verlichting automatisch aan- en uitgaat. Verder worden er bij de schoonmaakwerkzaamheden zelf geen milieubelastende middelen gebruikt; klanten gaan daar ook steeds meer om vragen. En als de zonnepanelen er eenmaal liggen, wordt ook de verwarmingsinstallatie aangepast.

Rendementsberekening

”Je moet iets gaan doen. Als je in 2023 dat label wil hebben, moet je nu al stappen zetten. Bedenk ook dat dat label van invloed is op de verkoop-/verhuurprijs. Het is gewoon een rendementsberekening. Verduurzamen kan je veel brengen.”

Gelukkig hoeft de ondernemer niet alles zelf te betalen. Vanuit de overheid is er een  subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). “Greenspread heeft SDE+ voor ons aangevraagd in de najaarsronde eind oktober. Maar als we ook nog eens collectief kunnen inkopen, kan dat nog meer schelen.” De werkgroep van ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ heeft nu een bijeenkomst belegd met de elf deelnemende bedrijven om te onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Alsnog deelnemen?

Voor ondernemers die alsnog mee willen doen aan het traject is er goed nieuws: minister Wiebes heeft aangekondigd dat er in maart 2020 een extra SDE+-ronde komt, en vanuit ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ blijft de korting op het haalbaarheidsonderzoek overeind. Het traject is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar Ron Verhage van Parktrust: ron@ paktrust.nl. Hij komt dan vrijblijvend langs met een toolkit die al op veel vragen antwoord geeft. Robert Pepelnar beveelt zo’n gesprek van harte aan: “Het is een heel goede oriëntatie.”

Meer informatie

Goudse ondernemingen pakken door met zonnepanelen

Ruim 50 Goudse bedrijven hebben al interesse getoond in het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’. Maar liefst 11 daarvan (zoals de Goudse Betonmortel Centrale, Schoonmaakbedrijf Heuvelman en Van der Speld Bouw) hebben dóórgepakt, en een haalbaarheidsonderzoek laten doen door Greenspread, een onafhankelijke specialist. Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? En wat leveren ze samen op? Dat blijkt nog heel wat.

Collectieve inkoop

In totaal kan er circa 900 kW aan vermogen bij deze elf bedrijven worden gerealiseerd. Dat zijn ongeveer 2800 zonnepanelen. Binnenkort is er een bijeenkomst met deze voorhoedebedrijven om de mogelijkheden voor collectieve inkoop te bespreken. Dat kan heel veel inkoopvoordeel opleveren; niet alleen qua prijs, maar ook op onderhoud én garanties.

Nieuwe ronde SDE+-subsidie

Voordeel is er ook in de vorm van SDE+: de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze financiële steun in de rug maakt het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijker. De najaarsronde is inmiddels voorbij; vijf van deze elf Goudse ondernemingen heeft daarvan geprofiteerd. Maar minister Wiebes heeft inmiddels bekendgemaakt dat er in maart 2020 een extra SDE+-ronde komt. In die ronde bedraagt het te verdelen budget tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Wie daarvan gebruik wil maken en alsnog wil deelnemen aan ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’, kan mailen naar ron@parktrust.nl. U wordt dan van a tot z begeleid én krijgt korting op een locatieonderzoek (inclusief berekening van de business case).

Begeleiding van a tot z

‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH. Gezamenlijk hebben ze subsidie aangevraagd én gekregen om ondernemers actief te kunnen ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. Het traject is speciaal opgezet voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen deelnemen. Meer info en FAQ’s

Circulaire economie: méér dan recyclen

Verslag van de najaarsbijeenkomst 2019

Vraag verschillende ondernemers wat ze verstaan onder circulariteit en u krijgt verschillende antwoorden ‒ van ‘Wij printen minder’ tot ‘We zamelen koffieprut in’. Blijkbaar is ‘circulair’ een breed begrip. Tijd om te onderzoeken wat circulaire economie precies inhoudt, hoe het in de praktijk werkt en wat de kansen zijn binnen Gouda!

De najaarsbijeenkomst van Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) van 21 november jl. stond daarom volledig in het teken van circulariteit. En zo breed als het begrip ‘circulariteit’ is, zo divers was ook het publiek op deze bijeenkomst, constateerde gastspreekster Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren, ambassadeur van Economic Board Amsterdam en voormalig minister van VROM.

Nederland in de kopgroep

Voor deze mensen in de zaal had ze goed nieuws: Nederland zit in de kopgroep als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. De noodzaak om te bewegen is dan ook groot: de grondstoffenschaarste en het verlies van biodiversiteit zijn alarmerend, en de druk vanuit de samenleving neemt toe. “Maar”, zo benadrukte Jacqueline, “een circulaire economie kan simpelweg ook financieel-economisch veel opleveren.”

Wat is dat dan, een circulaire economie? “We zijn gewend om weg te gooien na gebruik: ‘dat verdwijnt wel’. En inderdaad, het verdwijnt ‒ maar niet op de juiste manier”, betoogde Jacqueline. “Het principe van de circulaire economie is om producten in de kringloop te houden. Daarbij maken we gebruik van duurzame energie en waarborgen we de veerkracht van natuurlijke ecosystemen.”

De Ladder van Circulariteit

Recyclen dus? “Circulaire economie is méér dan recyclen. We realiseren maximale circulariteit door onnodig gebruik te voorkomen of te weigeren (Refuse). Het minste wat we kunnen doen is energie winnen uit afvalmateriaal dat wordt gestort (Recover). Daartussen liggen, op volgorde van impact, nog acht R’s: Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle. Op deze ‘Ladder van Circulariteit’ staat recyclen dus vrijwel onderaan. Juist in de hogere regionen is nog veel winst te behalen!”

Verandering in alle opzichten

Kortom: circulariteit is “niet een kunstje, maar een verandering in alle opzichten”. Het is een nieuwe manier van denken, en die gaat niet alleen over grondstoffengebruik en recycling: het is vooral nodig om processen en systemen anders in te richten. En er zijn nogal wat belemmeringen voor die verandering: institutioneel (gevestigde belangen), organisatorisch (coördinatie), juridisch (remmende wetgeving), economisch/financieel (onzekerheid over kosten/baten, focus op bestaande businessmodellen), sociaal (aanpassing van gedrag) en technisch (voorrang voor incrementele innovaties).

Makelen & schakelen

Toch kán het wel, daarvan is Jacqueline overtuigd. Maar ‒ en daarmee komen we aan de kern van het verhaal ‒ “daarvoor moeten we wel elkaars hand vasthouden. Willen we überhaupt iets tot stand brengen, dan moet het minimaal met de hele keten zijn. Circulaire economie vraagt om een transitieaanpak waarbij veranderingsprocessen op alle niveaus nodig zijn: micro, meso en macro. Alle relevante actoren moeten daarbij betrokken worden, waarbij koplopers de ruimte krijgen, en er ruimte is om te experimenteren en te leren. En daarop is regie nodig, van een ‘makelaar’ zonder belangen. Makelen en schakelen, dus!”

In de praktijk: “Vervuiling neemt hand over hand toe”

Wie zeker wil schakelen, is Cyclus NV. Het bedrijf heeft daarvoor een ambitieus programma klaarliggen. Al in 2020 wil het deel gaan uitmaken van regionale kennisnetwerken, de eigen interne kennis en expertise vergroten en samen met klantgemeenten concrete kleine stappen gaan zetten richting een regionale circulaire economie. Denk daarbij aan het verder terugdringen van hoeveelheden restafval, het bevorderen van zuivere afvalstromen en het sluiten van de ketens. “Tot een halfjaar geleden dachten we hier op de goede weg te zijn”, vertelt Kees Schrauwen, grondstoffenmanager bij Cyclus. “Er kwam echter een kink in de kabel. De kwaliteit van vooral het gft is namelijk steeds slechter geworden. En slecht is slecht, dat gaat de verbranding in. Deels kan die vervuiling veroorzaakt worden door de tarieven. Maar zeker is ook dat nieuwe technieken een rol spelen. Nu pas wordt duidelijk dat de kwaliteit van het afval niet goed was.” Cyclus blijft zich echter sterk op een circulaire toekomst richten, en staat daarbij open voor nieuwe ideeën en partnerships.

In de praktijk: “Van betonschaamte naar betontrots”

Dat is de ene kant van de praktijk. De andere wordt geschetst door Ruud van Pelt van de Goudse Betonmortel Centrale (GBC), die betonschaamte (want verantwoordelijk voor CO2-uitstoot) ombuigt in betontrots (want bij de productie van beton kunnen we veel nieuwe circulaire principes toevoegen). De resultaten van het Betonakkoord zijn dan ook indrukwekkend. Tegelijk laat dit Betonakkoord zien wat Jacqueline bedoelde met financieel-economische kansen: deelnemers aan het Betonakkoord dragen niet alleen bij aan de verduurzaming van de betonketen, maar krijgen ook toegang tot betongerelateerde innovatie, kennis en ervaring. Bovendien verbetert hun concurrentiekracht. De Goudse Betonmortel Centrale is inmiddels op velerlei manieren bezig om binnen het eigen bedrijf processen circulair in te richten!

De cirkel is rond

Maar de Goudse Betonmortel Centrale heeft nóg een ambitie: om de cirkel rond te krijgen. “Nu wordt het betonafval nog in Nieuw-Vennep gebroken tot betongranulaat. Maar kan dat niet in Gouda worden verzameld en gebroken, om weer verwerkt te worden door GBC?” En laat dat nu helemaal aansluiten bij de ambities van Cyclus …

En zo vonden GBC en Cyclus elkaar deze middag. Binnenkort werken ze samen het idee verder uit. We houden u op de hoogte van dit mooie circulaire initiatief, dat ook werd toegejuicht door wethouder Michiel Bunnik (Economie, vestigingsklimaat en grotere bedrijven). Hij onderstreepte in zijn afsluiting van de middag nog eens het grote belang van samenwerking. Tussen de ruim 6000 ondernemers die Gouda rijk is, maar ook met het onderwijs en de gemeente. Zijn deur staat daarvoor open!

Foto’s: Hermen Buurman Fotografie & Film

Zonnepanelen? Denk aan de najaarsronde van SDE+!

29 oktober a.s. gaat de najaarsronde open van de SDE+: de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Met deze financiële steun in de rug wordt het plaatsen van zonnepanelen nog aantrekkelijker. Maar … hoe vraagt u de subsidie aan? En is het dak van uw pand eigenlijk wel geschikt voor zonnepanelen? In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ wordt u van a tot z begeleid, vanaf de inventarisatie tot en met de subsidieaanvraag, de organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie én de bouw. Wilt u meedoen en profiteren van de SDE+, reageer dan snel, want 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+-regeling in deze vorm (en met deze budgetten) bestaat. Stuur een mail naar ron@parktrust.nl.

Inmiddels zijn al meer dan 30 Goudse ondernemingen in gesprek over zonnepanelen. Parktrust voert de inventarisatie uit, en gaat met een speciale toolkit de mogelijkheden langs. Het technische locatieonderzoek doet Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen.

Begeleiding van a tot z

Het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ is een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH gezamenlijk. Het traject is ontwikkeld voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen natuurlijk deelnemen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u een (gratis en vrijblijvend) gesprek aanvragen met Parktrust: ron@parktrust.nl. Wilt u meer lezen over zonnepanelen, kijk dan bij de FAQ’s.

Duurzaam het nieuwe normaal

De tijd dat duurzaamheid binnen bedrijven iets uitzonderlijks was, ligt gelukkig ver achter ons. Dat is ook niet verwonderlijk, want verduurzaming van de bedrijfsprocessen loont. Bovendien vragen klanten en de samenleving er steeds meer om. Daarmee is duurzaamheid niet meer weg te denken: er ontwikkelt zich een miljardenbedrijfstak en de groei daarvan is inmiddels sterker dan die van bijvoorbeeld de ICT-sector.

Dichter bij huis

Met het recent afgesloten Klimaatakkoord komt verduurzaming steeds dichter bij huis. Onderwerpen zoals CO2- reductiemaatregelen in de industrie en geleidelijke uitfasering van aardgas voor verwarming worden concreet. Daarvoor wordt nieuwe landelijke wetgeving voorbereid, en binnen het gemeentelijk beleid worden de inspanningen verder opgevoerd.

Voor de gemeente Gouda is de energietransitie een belangrijke prioriteit. Er worden plannen voorbereid: hoe kunnen woonwijken en bedrijventerreinen op termijn van duurzame warmte worden voorzien? DPG is nauw betrokken bij deze voorbereidingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de regionale energiestrategie (RES Midden-Holland) die het komende jaar moet worden afgeleverd. Daarin worden de contouren bepaald van de toekomstige energie(opwekkings)voorziening in de hele regio Midden-Holland. Allemaal zaken die voor de langere termijn ook voor bedrijven en ondernemers van groot belang zijn!

Er valt nog veel te winnen

Maar ook nu gebeurt er al het nodige in de praktijk. In Gouda zijn er steeds meer bedrijven die zich actief met verduurzaming bezighouden. Denk aan het succesvolle initiatief van de bedrijvencoöperatie Goudse Panelen en de gestage groei van zonne-energiesystemen op bedrijfsdaken. Maar er valt nog veel te winnen. Er zijn nog steeds bedrijven die nog niet voldoen aan de ‘omgekeerde bewijslast’ en waarschijnlijk kansen laten liggen voor zeer rendabele maatregelen op het gebied van energiebesparing. Kijk nog eens terug naar de informatiebijeenkomst die DPG eerder dit jaar heeft georganiseerd en check of een energiescan u over de drempel kan helpen. Voor bedrijven die zonne-energie overwegen bestaat de mogelijk voor een locatieonderzoek. Kortom: de energietransitie is feitelijk begonnen. Zorg dat u tijdig het belang herkent en sluit u aan bij de groeiende groep bedrijven die hiermee bezig zijn.

Komt u naar de bijeenkomst?

Verduurzaming is natuurlijk meer dan energietransitie. Ook circulaire bedrijfsvoering valt daaronder. Dat thema zal uitvoerig onder de aandacht komen tijdens de DPG-najaarsbijeenkomst op 21 november, waar voormalig minister Jacqueline Cramer, vanuit haar rol als duurzaamheidambassadeur van de Economic Board Amsterdam haar ervaringen met circulaire economie zal delen en we een kijkje achter de circulaire schermen van Cyclus zullen nemen. We zien u dan graag, want duurzaamheid wordt het nieuwe normaal en daar wilt u natuurlijk meer van weten!

Teun Bokhoven, voorzitter DPG

Zonnepanelen? Laat een locatieonderzoek doen!

Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? En wat leveren ze samen op? Op 12 september worden in Gouda weer locatieonderzoeken gedaan. Greenspread, een onafhankelijke specialist in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energiesystemen, brengt die dag de technische mogelijkheden van bedrijfsdaken in kaart. Bij voldoende deelname (zes bedrijven) krijgt u een collectiviteitskorting van € 150,-. Gemeente Gouda betaalt ook nog eens € 100,- per locatieonderzoek mee. Interesse? Stuur dan een mail naar ron@parktrust.nl.

Meerwaarde

Als ondernemer heeft u vast al zonnepanelen overwogen. Behalve financieel voordeel bieden ze immers ook op andere vlakken meerwaarde. Denk maar aan uitstraling en imago, en aan een labelsprong van uw bedrijfspand. Om u actief te ondersteunen bij de plaatsing, is het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ opgezet; een initiatief van Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH gezamenlijk. In dit traject wordt u van a tot z begeleid, vanaf de inventarisatie tot en met bouw, inclusief de subsidieaanvraag en organisatie van een (collectieve) aanbesteding voor de installatie. Bovendien krijgt u ook financieel een steuntje in de rug.

“Er wordt veel uit handen genomen”

“De belangstelling voor het traject is groot”, vertelt parkmanager Ron Verhage van Parktrust. Met een toolkit gaat hij bedrijven langs om de mogelijkheden voor zonnepanelen te bespreken. “Vooral op bedrijventerrein Gouwestroom! Veel ondernemers willen graag, maar het ontbreekt ze vaak aan tijd, kennis en/of capaciteit om dóór te pakken. Voor die bedrijven is dit traject ideaal. Ze worden ontzorgd én krijgen korting.”

Het traject is ontwikkeld voor de bedrijventerreinen Kromme Gouwe, Gouwespoor en Nieuwe Park, maar ook andere Goudse bedrijven kunnen natuurlijk deelnemen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij Ron Verhage: ron@parktrust.nl. Wilt u meer lezen over zonnepanelen? Lees de FAQ’s.

Onderzoek naar motivatie om te verduurzamen

Wat triggert ondernemers om de stap naar verduurzaming te maken? Een belangrijke vraag! Rens Reichard, leerling van het Antoniuscollege Gouda, zoekt naar het antwoord in zijn profielwerkstuk, omdat “het opwarmende klimaat een belangrijk thema is in de huidige maatschappij, en bedrijven daarin een groot aandeel hebben en de bevolking kunnen beïnvloeden.”

Voor zijn onderzoek heeft de 6 vwo’er een enquête opgesteld. Wij hopen dat u daaraan wilt deelnemen, en zijn benieuwd naar de uitkomsten!

Ga naar de vragenlijst

Goudse Panelen: óók geschikt voor ondernemers!

Het eerste zonneproject van Energiecoöperatie Goudse Panelen heeft een vliegende start gemaakt. Maar liefst 670 zonnepanelen komen er op het dak van Croda te liggen. En meer dan 80% daarvan is al vergeven. Dat betekent dat het project nog dit najaar wordt gerealiseerd!

Ook voor ondernemers
Er zijn nog zo’n 130 panelen beschikbaar. Ook als ondernemer kunt u daarvan profiteren, als u tenminste een kleinverbruikersaansluiting heeft. Dus heeft u een bedrijf in Gouda, zelf geen geschikt dak en wél interesse in zonnepanelen? Neem dan contact op: info@goudsepanelen.nl. Samen met u kijkt het bestuur of u ook binnenkort duurzaam en lokaal opgewekte energie kunt gaan afnemen.

Energiecoöperatie Goudse Panelen
Drie Goudse bedrijven, Croda, Zorgpartners Midden-Holland en Promen, hebben samen met gemeente Gouda Energiecoöperatie Goudse Panelen opgericht. Het doel van de coöperatie is om op grote daken in Gouda zonnepanelen te plaatsen ten behoeve van Goudse inwoners en ondernemers. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan de CO2-vermindering!

Inschrijving
De inschrijving blijft open tot het project 100% vol is. Kijk voor meer informatie op www.goudsepanelen.nl.

Energiescan door de ODMH

“De ODMH moet handhaven. Maar liever willen we ondersteunen. De ODMH wil u uitleg geven over de EML [lijst met erkende maatregelen – red.] die voor úw onderneming geldt, en uw vragen beantwoorden over de Informatieplicht. Bovendien kunt u een gratis energiescan bij ons aanvragen.” Het waren de woorden van André Mutter, directeur van de ODMH, tijdens het minisymposium ‘De omgekeerde bewijslast’ op 28 maart jl. Er kwamen veel positieve reacties op dat aanbod. Maar hoe ziet zo’n scan er eigenlijk uit? We keken mee tijdens het bezoek van Gerwin Boerboom, adviseur energiebesparing ODMH, afdeling Bedrijven, aan Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) Gouda aan de Winterdijk.

De scan in het kort
In het kort: eerst krijgt u een ‒ heel verhelderende(!) ‒ uitleg over de achtergronden en het doel van de Informatieplicht, en de rol van de ODMH daarin. Vervolgens stelt de adviseur u algemene vragen over het pand en het gebruik ervan. Daarna checkt hij met u de EML die geldt voor uw sector. Welke maatregelen heeft u al getroffen, en welke niet? Tot slot loopt de adviseur met u het pand door om een en ander op te nemen en foto’s te maken. “We vullen ter plekke al zoveel mogelijk in. Wat we niet 1, 2, 3 weten, zoeken we uit. Uiteindelijk krijgt het bedrijf een rapport dat vrijwel een op een kan worden ingevoerd in het eLoket van de RVO [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland -red.]”, vertelt Gerwin.

Algemene gegevens over het pand
Wijnand Scholtens, directeur van SBB Gouda, heeft het eHerkenningsmiddel dat daarvoor nodig is al aangevraagd. SBB is een particuliere instelling met een lange en boeiende geschiedenis. Anno 2019 kent ze twee takken: een lasopleiding en een keramiekopleiding. Zo’n 9 jaar geleden verhuisde het instituut van de Ambachtsschool op de Graaf Florisweg naar een oude basisschool op de Winterdijk.

En daarmee komen we bij het eerste deel van de energiescan: de gegevens over het pand en het gebruik ervan. Wat is het bouwjaar? Is het nog gerenoveerd of heeft het een aanbouw? Een vraag die zeker voor SBB relevant is, want het schoolgebouw stamt uit 1950-1953. De aanbouw dateert uit de jaren zestig. Gerwin gaat het hele rijtje af: radiotoren, oppervlak, zonnepanelen, muren (geïsoleerd? spouw?), glas (enkel, dubbel of hr), slimme meter, buitenverlichting, ketels, ventilatie …

EML voor de specifieke sector
Zonnepanelen heeft SBB Gouda overigens niet, maar: “Het dak gaat nog zo’n twee jaar mee. Dan wordt het vervangen en geïsoleerd, en plaatsen we er meteen zonnepanelen op.” En dat is conform het advies. Niet alle maatregelen hoeven namelijk direct te worden genomen, u kunt ook wachten tot er een ‘natuurlijk moment’ komt. Dát is het moment om door te pakken. Wel heeft SBB de nodige andere maatregelen ingevoerd. Zo is vrijwel alle verlichting al vervangen door ledverlichting.

Alle maatregelen die op de EML voor scholen staan, neemt Gerwin een voor een door. Van toepassing of niet? Genomen of niet?

Opname en foto’s
Tot slot lopen we een ronde door de school. Ook nu weer tekent Gerwin op, en op verschillende plekken maakt hij foto’s. Van het glas, de verlichting. Tussendoor doet hij nog wat suggesties, en geeft hij nuttige informatie. Wijnand lacht: “Dat is precies de reden waarom ik me heb aangemeld. Je wordt er niet dommer van!”

Inmiddels heeft SBB Gouda het rapport ontvangen en de gegevens doorgestuurd via het eLoket.

Duurzaamheidsplatform Gouda sluit zich aan bij Green Business Club

Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) heeft zich aangesloten bij Green Business Club (GBC). Het is daarmee de tiende deelnemer van de ‘groene’ netwerkorganisatie. Thijs de Neeve, secretaris DPG: “Wat wij in Gouda en de regio willen bereiken op het gebied van duurzaamheid, en vooral ook de manier waarop, sluit perfect aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Door onderdeel te zijn van dit landelijke netwerk, hopen we nog meer impact te realiseren op lokaal niveau.” Green Business Club is een netwerkorganisatie van bedrijven die met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van lokale gebieden en bedrijventerreinen.

Doen’ en ‘realiseren’ staat centraal
Bij Duurzaamheidsplatform Gouda zijn inmiddels 25 bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten die ‘duurzaamheid in hun DNA hebben en die de ontwikkelingen willen volgen of duurzamer willen werken’. Met concrete korte- en lange termijnprojecten leveren de bedrijven een actieve bijdrage aan de verduurzaming van Gouda en de regio. Thijs de Neeve: “De lokale scope van DPG en het feit dat in onze aanpak het ‘doen’ en ‘realiseren’ centraal staat, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Green Business Club. Wat ons betreft was het dan ook 1 + 1 = 3 om ons aan te sluiten bij dit landelijke netwerk.”

Schaalvergroting
Eline Kik, directeur Green Business Club Nederland: “We zijn heel erg blij met DPG als tiende lokale Green Business Club! De ‘GBC-formule’ is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven; bedrijven verenigen zich in een lokale GBC en werken aan de verduurzaming van het eigen gebied. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete projecten, denk aan de plaatsing van deelauto’s, het succes van het PowerNEST in Rotterdam, Zero Waste Zuidas in Amsterdam of de bundeling van logistieke stromen. Met elkaar kun je simpelweg meer dan in je eentje. Bovendien hebben bedrijven vaak dezelfde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.” Thijs de Neeve: “Er zit veel meerwaarde in de collectieve aanpak; je ziet dat bepaalde bedrijfsoverstijgende activiteiten daardoor makkelijker opgepakt kunnen worden.”

Delen van best practices
“Vorig jaar zijn we in het kader van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in Gouda gestart met een proef met gezamenlijke afvalinzameling. Hierdoor verwachten we vijftig procent minder inzet van vrachtwagens in de binnenstad”, aldus De Neeve. Andere Green Business Clubs, in Amsterdam Zuidas, het Utrechtse stationsgebied en Den Haag Beatrixkwartier, werken ook (op grote schaal) aan deze Green Deal ZES. Daar kan DPG kennis en best practices ophalen voor de tweede fase: de opschaling van dit project naar Goudse bedrijventerreinen. Thijs de Neeve: “Andersom kunnen wij ook onze kennis delen met andere Green Business Clubs in Nederland. Zo is ons Zon op Bedrijfsdaken project heel succesvol. Wat als alle bedrijven met een schuin of plat dak die participant zijn van een GBC in Nederland die oppervlakte gebruiken om duurzame energie op te wekken? Dan kun je echt impact maken!”

Over Green Business Club Nederland
Samen met haar partners NS, Engie, Alliander, Hulshoff B.V., APPM en de Dutch Green Building Council, verbindt Green Business Club Nederland het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen op lokaal niveau om samen duurzame projecten te initiëren en uit te voeren.

Momenteel zijn er tien lokale Green Business Clubs: Amsterdam Zuidas, Utrecht Centraal, Den Haag Beatrixkwartier, Duiven, Eindhoven Stationsgebied, Twente, Rotterdam Alexander, Arnhem, Zaanstad en Gouda. De 11e en 12e GBC zijn in oprichting: er is veel vraag naar de GBC-formule. Het netwerk bestaat uit ruim 200 bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming, verlevendiging en vergroening van hun gebied of bedrijventerrein. Kijk voor meer informatie op www.greenbusinessclub.nl.