Duurzame mobiliteit: wat zijn úw ideeën?

Waarop moet Duurzaamheidsplatform Gouda zich dit jaar richten als het gaat om mobiliteit? Waar wilt u werk van laten maken? Samen met de Verkeersonderneming en gemeente Gouda hebben we een korte enquête opgesteld om te achterhalen wat uw wensen en behoeften zijn. Of het nu gaat om emissievrije (stads)distributie, het (regionaal) oppakken van afvalstations of de laadinfrastructuuur voor elektrisch vervoer; het komt allemaal aan bod. Vult u de enquête alstublieft ook in? Als u dat al gedaan heeft: nogmaals bedankt!

Invullen duurt maar 5 – 15 minuten. Uiteraard kunt u (bij de laatste vraag) ook nieuwe (project)ideeën aandragen!

Naar de enquête

Wat moet nu en wat kan later? Slim investeren in de energietransitie

Moeten ondernemers snel de energietransitie op hun agenda zetten? Het antwoord is ja. Want de plannen worden op dit moment geschreven. Hoe kunnen de belangen van de ondernemers daarin behartigd worden? Wat moeten bedrijven nu al doen ‒ en wat kan later?

Tijdens een online bijeenkomst op woensdag 24 februari, 16.00-18.00 uur wordt u in korte tijd geïnformeerd over wat écht relevant voor u is aan de energietransitie. Daarnaast wordt u gevraagd hoe ú het best ondersteund kunt worden bij het slim besparen en opwekken van energie. Verder vertellen drie collega-ondernemers hun ervaringen, en kunt u al uw vragen stellen aan deskundigen.

De online bijeenkomst is uiteraard gratis.

Subsidie voor groen-blauwe daken

Gouda varieert in hoogte van boven zeeniveau langs de Gouwe tot diep onder zeeniveau in de polders. Door de lage ligging aan rivieren, de slappe bodem en de dichte bebouwing is de stad kwetsbaar voor klimaatverandering. We krijgen vaker te maken met zware regenbuien afgewisseld met perioden van droogte. Door regenwater langer vast te houden beperken we de wateroverlast en kunnen we het water gebruiken als het droog is. Om dat te stimuleren is er een nieuwe subsidie voor groen-blauwe daken.

Waterbergend dak

Een dak dat water vasthoudt, heet een waterbergend dak. Er bestaan drie verschillende typen met weinig, meer of veel opslag van water. De planten die daarbij passen, variëren per type dak. Groene daken zijn koeler in de zomer en trekken insecten en vogels aan. Afhankelijk van de hoeveelheid water die het dak kan vasthouden, kunnen inwoners en ook bedrijven en instellingen € 20,- tot € 30,- per m2 subsidie krijgen. Van januari tot juli 2021 voor de zes wijken die het minst groen zijn, waaronder de Binnenstad en industrieterrein Kromme Gouwe, vanaf juli 2021 ook voor de andere wijken.

Klimaat-tool

Met de klimaat-tool en voorbeelden op de website van Maak Gouda Duurzaam kan iedereen zich voorbereiden op klimaatverandering. De gemeente doet al veel, maar om de stad groener en dus minder kwetsbaar te maken, is de hulp van alle inwoners en ondernemers van Gouda nodig!

Webinar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Op donderdag 10 december 2020 organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning van MKB-Nederland het webinar ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE’!

Binnen dit thema zal een 3-tal onderwerpen besproken worden:

  1. Energietransitie op bedrijventerreinen. Waaronder: energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Ook emissievrije mobiliteit maakt hier deel van uit.
  2. Groenblauwe bedrijventerreinen. Wat houdt deze term in? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering en wat kunnen we nu al doen tegen bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en extreme droogte?
  3. Het samenspel tussen het organiserend vermogen van ondernemers op bedrijventerreinen en het faciliterend vermogen van de gemeente. Hoe wordt versnelling gerealiseerd en wat is de rol van de betrokken partijen? En hoe wordt gezorgd voor structurele verandering in plaats van eenmalig scoren?

Het webinar zal plaatsvinden op 10 december van 15.00 tot 17.15 uur en is bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten en provincies.

Aanmelden

Webinar Fair Fashion

Fairtrade Gouda organiseert een webinar ‘Fair Fashion’ over kleding, eerlijke handel en duurzaamheid, en de discussie daarover. Tijdens het webinar wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Wat is Fair Fashion? Is het duurzaam? Hoe zit het met tweedehands kleding? Maar ook: wat drijft de winkelier? Hoe checkt de winkelier of het eerlijk en duurzaam is?

Sophie Heesen opent het webinar, dat samen met Goudse winkeliers en Hermien Buis (KouweKleren) wordt georganiseerd.

Het webinar vindt plaats op 7 december, live vanuit de Garenspinnerij, aanvangstijd 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Een dag voor het webinar wordt een mail verstuurd met alle gegevens die nodig zijn om het Webinar Fair Fashion te kunnen bijwonen.

Certificaat voor Slangen Staal!

Slangen Staal, een van de deelnemers van DPG, heeft op 13 oktober 2020 een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

Slangen Staal streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Energiebesparing

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt Slangen Staal de kans om zijn uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder bespaart Slangen Staal een enorme hoeveelheid energie!

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie: dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat Slangen Staal zien dat het een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Projectleider Gijs Termeer van de SKAO:

“De SKAO feliciteert Slangen Staal met het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Slangen Staal onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie”.

Ook wij feliciteren Slangen Staal!

Initiatiefrijke ondernemers gezocht

Elke sector en elk bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken: hergebruik of circulariteit. Of je nu enkel meedoet met het inzamelen van oud papier of een heel bedrijf aanpast volgens de regels van cradle-to-cradle. Niet zo gek dat het ook een belangrijk thema is van DPG. Vorig jaar organiseerden we een bijeenkomst bij Cyclus over hergebruik in met name de betonsector (betonconvenant); dit jaar zijn we onder andere actief met het Precious Plastic-project. Dit project is bedoeld om samen met mbo-opleidingen en bedrijven kleinschalige machines te ontwikkelen waarmee lokaal en regionaal plasticafval kan worden geshredderd, zodat er weer nieuwe producten mee gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door verhitting of 3D-printen. Het project kan initiatiefrijke ondernemers gebruiken die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Interesse? Laat het ons dan vooral weten: info@dpgouda.nl.

Optimalisatie groene reststromen

Ook wordt gezocht naar innovatieve manieren om regionaal te komen tot optimalisatie van groene reststromen. Behalve compost kunnen daar ook plantenpotten en papier van gemaakt worden. Wellicht biedt het nieuwe Ecopark Gouda mogelijkheden om stromen bij elkaar te brengen en nieuwe hoogwaardigere toepassingen te vinden. Samenwerking is daarbij essentieel. Ook hiervoor geldt dat bedrijven met goede ideeën zeer welkom zijn en wij graag van ze horen: info@dpgouda.nl.

Trots op Stichting Gouda Schoon!

Gemeenten maken op dit moment plannen voor de implementatie van een zero-emissiezone voor Stadslogistiek. Bij deze plannen spelen goed functionerende, levensvatbare voorbeelden van efficiënte en duurzame Stadslogistiek een belangrijke rol, omdat ze laten zien dat zero-emissie stadslogistiek mogelijk is en al plaatsvindt.

Er is nu een lijst opgesteld door Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W met Best Practices, zodat gemeenten succesvolle voorbeelden uit andere steden kunnen kopiëren en zelf implementeren. In deze lijst is ook het ‘Project Afval Binnenstad Gouda’ opgenomen. Stichting Gouda Schoon en gemeente Gouda kunnen er trots op zijn dat het is aangemerkt als Best Practice en als zodanig gedeeld is met alle gemeenten in Nederland!

Lees de publicatie

En de winnaar is …

19 juni was het weer zover: de finale van de ontwerpwedstrijd ‘Duurzame Stad’ voor Goudse middelbare scholen. Maar liefst 120 leerlingen namen eraan deel; vier teams gingen door naar de finale. Elk team mocht kort pitchen (digitaal) en hun ontwerpvisie via Zoom toelichten. Net als vorig jaar maakte DPG, ditmaal in de persoon van Gert Olbertijn, deel uit van de jury.

Out-of-the-box

Opnieuw bleek de grote kracht van leerlingen het out-of-the-boxdenken. Het werd een mix van bestaande technieken van zonne-energie, klimaatadaptatie en hittestresspreventie. Maar ook hoorden we vernieuwende ideeën, zoals de toepassing van algen voor energieopwekking en energiereductie in woonwijken, en een centrale distributie van pakketjes in autovrije woonwijken. Opvallend was ook de inzet op betrokkenheid van bewoners. De nieuwe Omgevingswet lijkt al te leven! Uiteraard deed het ons goed om te merken dat verschillende groepen wilden samenwerken met bedrijven.

Al met al een leuke wedstrijd die met glans gewonnen werd door het team Gray2Green van GSG Leo Vroman. Zonder de anderen tekort te willen doen werd dit team, met zijn integrale benadering van de problematiek en vernieuwde elementen, de terechte winnaar. Wordt (hopelijk) vervolgd!

Regionale Energie Strategie: nut en noodzaak

Ondernemers die nog niet weten wat de Regionale Energie Strategie (RES) inhoudt, hadden op vrijdag 6 maart aanwezig moeten zijn. De energietransitie is namelijk in volle gang en iedereen gaat er iets van merken. De duurzaamheidsplatformen uit de regio (Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk) hebben hun krachten gebundeld in DPM-H. Samen waren zij ook de host voor deze informatieve bijeenkomst over de RES bij DWA in Gouda.

Wat houdt de RES in?

De klimaatwet, die Nederland op basis van het verdrag van Parijs heeft ingevoerd, houdt in dat we in 2050 energieneutraal moeten leven. Om deze doelstellingen te halen, hadden we eigenlijk gisteren al met verduurzaming moeten beginnen. Om energieneutraal te worden moeten gemeenten, ondernemers en organisaties samenwerken. Dat doen we in Nederland onder de naam Regionale Energie Strategie, een ambtelijk en bestuurlijk traject in 30 regio’s, waarvan Midden-Holland er één is. Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk trekken in Midden-Holland samen op. Met de RES voor Midden-Holland nemen we een stukje van de landelijke verduurzamingsopgave voor onze rekening. In deze gemeenten hebben ondernemers duurzaamheidsplatformen gevormd en deze zijn gesprekspartners in de ontwikkeling van de RES. Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda en Ronald Schilt vanuit Bodegraven-Reeuwijk zijn namens deze duurzaamheidsplatformen hierin betrokken. “In de RES wordt nu gefocust op twee hoofdlijnen: duurzame energie opwekken en warmte door alternatieven voor aardgas. De RES beschrijft op hoofdlijnen waar in het gebied zonne- en windenergieprojecten zouden moeten worden gerealiseerd, en hoe we de komende decennia wijken en bedrijventerreinen van alternatieven voor aardgas voor verwarming kunnen voorzien. Het plan van Midden-Holland is een levend document waarvan de conceptversie eind maart gereed moet zijn voor beoordeling door de gemeenteraden.”

Waar staan we nu?

In Midden-Holland hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn. Voor warmte wordt nu gekeken of aansluiting op een zogenoemde warmterotonde (met restwarmte uit de haven) haalbaar is. Ook de haalbaarheid van geothermie (warnte uit de diepe ondergrond) als warmtebron wordt beoordeeld. Of toch iedereen een eigen warmtepomp. Heel belangrijk is de duurzame opwekking van elektriciteit in de regio. Waar kunnen zonnepanelen worden gelegd en waar past windenergie? We zijn nog niet zover dat we aardgasvrij kunnen leven: wind- en zonne-energie zijn nog te variabel en aardgas is nog nodig in de overbrugging naar bewust omgaan met energie. Naar verwachting wordt er in 2025 pas echt grootschalige actie op aardgasvrij wonen en werken genomen. Waterstof en opslagtechnieken voor warmte lijken pas bruikbaar op de lange termijn.

Belang ondernemers

Op 6 maart namen circa 30 ondernemers kennis van belangrijke informatie over de stand van zaken van de RES. Die stonden in het teken van ‘haalbaar, betaalbaar en voorspelbaar’. Er werden presentaties gegeven door Teun Bokhoven, Ronald Schilt en Joram Bogers. Conclusie: zon op daken kan alleen worden gerealiseerd met een goede businesscase. Als het financieel aantrekkelijk wordt gemaakt, kunnen bedrijven worden verleid om te investeren en stappen te zetten.

Tekst: TekstUeel – communicatie, Waddinxveen