Label C

Vanaf januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk, niet de huurder. Wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en hem aansporen om maatregelen te nemen.

Uit onderzoek blijkt echter dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998 nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wél voldoen aan de label C-eis. Gouda telt (op basis van data van onder andere RVO, het kadaster en het BAG) nog 168 kantoorgebouwen zonder (geldig) label. De ODMH heeft deze bedrijven een brief gestuurd en belt ze nu na om ze te informeren. Geen brief of telefoontje ontvangen? Neem dan contact op met de ODMH via energie@odmh.nl of 088 – 54 50 000.

Op de website van RVO leest u meer over de regels (en uitzonderingen) omtrent Label C.

Bestuursakkoord 2022-2026

Verdere impuls voor verduurzaming

Het nieuwe bestuursakkoord op hoofdlijnen, ‘Geef Gouda door’, is bekendgemaakt. Hoe gaat het Goudse bestuur de komende periode de duurzaamheidsambities verder invullen? De ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, blijft in elk geval staan. Er komen extra financiële middelen voor de verduurzaming van huizen en gebouwen: voor isolatie, energiebesparing en het ontzorgen van inwoners en bedrijven. De gemeentelijke organisatie om de energietransitie te versnellen wordt uitgebreid, en er wordt extra geïnvesteerd in het verduurzamen van het gemeentelijk onroerend goed (doel: 55% verduurzaamd in 2030).

Intensievere samenwerking gemeente en DPG

Ook de inspanningen op het gebied van groen worden verdubbeld. Er wordt ingezet op meer maatregelen voor klimaatadaptatie om zowel hittestress als wateroverlast tegen te gaan door meer (biodivers) groen in de stad. Verder spreekt het akkoord zich uit om in samenwerking met ondernemers volle kracht in te zetten op de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen in Gouda. DPG neemt die uitnodiging tot intensievere samenwerking met plezier aan!

Banken helpen mkb te verduurzamen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) lanceerde woensdag 6 juli de campagne ‘Alle seinen staan op groen’. Daarmee willen banken ondernemers stimuleren om samen met hun bank stappen te zetten om hun bedrijf te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Uw bank kan u helpen inzicht te krijgen in uw mogelijkheden om te verduurzamen. Of het nu gaat om eigen energie opwekken met zonnepanelen of het isoleren van uw bedrijfspand (vanaf 1 januari 2023 moeten vrijwel alle kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben). Maar ook als u geen bedrijfspand heeft als ondernemer zijn er mogelijkheden om te verduurzamen. Denk maar aan het verduurzamen van het transport en de bedrijfsprocessen.