Inzet van bedrijfsdaken essentieel voor energietransitie

Bedrijfsdaken gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Dat staat in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland, waarover vóór 1 juli een besluit wordt genomen door gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. In de voorlopige plannen worden naar verwachting zo’n 750 bedrijfsdaken voorzien van zonnepanelen tot 2030. Alleen al dit onderdeel van de RES zal genoeg stroom moeten opwekken voor circa 5000 huishoudens in de regio, en draagt dan bijna voor 30% bij aan de hele RES-opgave. Technisch gezien is die optie goed uitvoerbaar, menen de duurzaamheidsplatformen voor ondernemers in Midden-Holland (DPMH). Maar dan moeten er goede economische condities voor bedrijven worden geboden en zal er voldoende steun vanuit gemeenten en provincie moeten zijn om dit te realiseren.

Ontzorgconcept

Veel ondernemers staan niet negatief tegenover duurzame opwek op hun bedrijfsdaken, maar zijn er niet op ingesteld zo’n project te realiseren. Het kost vaak te veel tijd, te veel geld en te veel kopzorg. Om het bedrijfsleven te ontzorgen werken de duurzaamheidsplatformen in Midden-Holland samen met energiecoöperaties in de regio aan een speciaal zon op dak-concept. Daarin worden bedrijven geholpen met eventuele aanpassingen van de dakconstructies, vergunning- en subsidieaanvragen, financiering, verzekeringen en alle andere aspecten die van belang zijn. Waarbij het voor de bedrijven ook economisch rendabel moet zijn. In dit innovatieve concept kunnen ook burgers participeren via de energiecoöperaties. Bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in de eerste uitrol van dit concept en een PV-systeem op hun dak willen installeren, kunnen mailen.

Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd: voorkeur voor zonnepanelen

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. Volksvertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Zon

Zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd. Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Inwoners profiteren mee

Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waar zij mede-eigenaar van kunnen worden.

Op weg naar volledig duurzame energie in 2050

De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen. Het uiteindelijke doel is dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen en alleen nog maar gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken. Daarvoor zijn ongeveer 544 hectare aan zonnepanelen nodig, wat neerkomt op meer dan duizend voetbalvelden.

Samenwerking en participatie

De RES is tot stand gekomen vanuit een samenwerking van vijf gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas), provincie Zuid-Holland, drie waterschappen (Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), netbeheerders (w.o. Stedin) en verschillende maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, duurzaamheidsplatforms bedrijven, natuur- en milieufederatie, LTO Nederland en onderwijsinstellingen.

Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren meegedacht over de RES 1.0. Onder andere met twee grootschalige enquêtes en online bijeenkomsten hebben zij hun mening gegeven over wat zij voor de regio belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie en wat zij van de mogelijke locaties vinden voor zon- en windenergie.

Het vervolg

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens afgerond. De vijf gemeenteraden, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de waterschappen nemen voor 1 juli 2021 een besluit hierover. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag. Bewoners en belanghebbenden kunnen de verdere ontwikkeling van de RES Midden-Holland blijven volgen door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.